Sposób rekrutacji

Do udziału w projekcie przystąpić mogą studenci II stopnia, II i III semestru kierunków Górnictwo i Geologia oraz Zarzadzanie i Inzynieria Produkcji Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

  1. Na staże kierowane będą wszystkie chętne osoby spełniające kryteria stawiane przez pracodawców. Tam gdzie liczba miejsc będzie mniejsza niż liczba kandydatów, rekrutacja odbywać się będzie zgodnie ze szczegółowym regulaminem gdzie podstawowym kryterium będzie średnia ocen. Z tego wsparcia uczestnik projektu może skorzystać 1-krotnie.
  2. Jedno dniowe wizyty studyjne - z wsparcia skorzysta większość studentów. Tam gdzie liczba miejsc będzie mniejsza niż liczba kandydatów rekrutacja odbędzie się na podstawie kolejności zgłoszeń przy założeniu, że w kolejnych wizytach pierwszeństwo w udziale mają studenci, którzy jeszcze nie korzystali z tej formy wsparcia. Z tego wsparcia uczestnicy projektu mogą korzystać w miarę wolnych miejsc. W zadaniu będą brali udział wszyscy studenci, którzy wyrazili chęć uczestnictwa.
  3. Pięciodniowy wyjazd studyjny - z wsparcia skorzysta 19 osobowa grupa studentów kierunku ZiIP. Jeśli liczba miejsc będzie mniejsza niż liczba kandydatów rekrutacja się będzie na podstawie dodatkowych kryteriów m.in. średnia ocen, działalność w kołach naukowych, działalność społeczna. Szczegółowy regulamin zostanie opracowany przez zespół projektowy. W zadaniu będą brali udział wszyscy studenci, którzy wyrazili chęć uczestnictwa i spełnili kryteria określone w regulaminie.
  4. Szkolenia zawodowe oraz interpersonalne - z wsparcia skorzysta większość studentów. Tam gdzie liczba miejsc będzie mniejsza niż liczba kandydatów rekrutacja odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń przy założeniu, że w kolejnych szkoleniach pierwszeństwo udziału mają studenci, którzy jeszcze nie korzystali z tej formy wsparcia. Priorytetem będzie równy udział kobiet i mężczyzn (parytet 50/50) w szkoleniu. W przypadku braku zainteresowanych kobiet miejsca te uzupełnią mężczyźni.
  5. Tematyczne spotkania realizowane przez przedstawicielami przedsiębiorstw. W zadaniu będą brali udział wszyscy studenci, którzy wyrazili chęć uczestnictwa.

Dokumenty

Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz komplet dokumentów dla studentów kierunku GiG
Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz komplet dokumentów dla studentów kierunku ZiIP
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego