Informacje o projekcie

Wysokie zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem technicznym to jedna z podstawowych charakterystyk polskiego rynku pracy. Sukces zawodowy absolwentów uczelni w dużym stopniu zależy od ukończonych przez nich kierunków studiów. Szansą na jego maksymalizację może być udział w stażach.

Sytuacja zawodowa absolwentów uczelni pogarsza się i jest wynikiem braku chęci pracodawców do zatrudniania młodych osób z małym doświadczeniem zawodowym i ze zidentyfikowanymi lukami kompetencyjnymi, przede wszystkim w zakresie umiejętności społecznych i interpersonalnych. Kompetencje zawodowe nie są już na dzisiejszym rynku pracy wystarczającym kryterium oceny pracownika przez pracodawcę. O ostatecznym zatrudnieniu decydują oprócz kompetencji zawodowych przede wszystkim wskazane w analizach kompetencje „miękkie”, tj. analityczne, interpersonalne, samoorganizacyjne, itp. Rekomendacje pracodawców dla studentów wskazują na konieczność uczęszczania na praktyki i staże (87%). 44% pracodawców poleca uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach i kursach z zakresu kompetencji „twardych” (bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem), 36% poleca rozwój osobisty (kształtowanie osobowości, wzmacnianie motywacji, itp.), a także szkolenia z zakresu kompetencji „miękkich” (19%).

Problem posiadanych kompetencji dotyczy wszystkich studentów niezależnie od płci, przy czym znacznie mniejsze zainteresowanie kobiet studiami o profilu technicznym wskazuje na istniejące nierówności. Dlatego istnieje konieczność wdrożenia kompleksowego programu rozwoju kompetencji we współpracy z pracodawcami w celu nabycia przez studentów WGiG AGH odpowiednich kompetencji zawodowych analitycznych i interpersonalnych zwieszających ich szanse na rynku pracy.


Cel główny projektu :

Nabycie i wzrost kompetencji zawodowych, analitycznych i interpersonalnych 143 studentów II stopnia studiów stacjonarnych na kierunkach Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WGiG AGH poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwoju kompetencji we współpracy z pracodawcami do 30 września 2015 roku.


Cele szczegółowe projektu:

  • Nabycie i wzrost kompetencji zawodowych, analitycznych i interpersonalnych 59 studentów II stopnia studiów stacjonarnych na kierunkach Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WGiG AGH poprzez wdrożenie kompleksowego programu stażowego do 30 września 2015 roku.
  • Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia na II stopnia studiów stacjonarnych na kierunkach Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WGiG AGH dzięki współpracy z pracodawcami do 30 września 2015 roku.
  • Nabycie i wzrost kompetencji zawodowych, analitycznych 135 studentów II stopnia studiów stacjonarnych na kierunkach Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WGiG AGH poprzez organizacje i realizacje szkoleń certyfikowanych do 30 września 2015 roku.
  • Nabycie i wzrost kompetencji interpersonalnych 80 studentów II stopnia studiów stacjonarnych na kierunkach Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WGiG AGH poprzez organizacje i realizacje warsztatów umiejętności miękkich do 30 września 2015 roku.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego