Zadanie 7

Stworzenie banku dobrych praktyk w zakresie współpracy uczelni i pracodawców.

Zadanie obejmuje organizacje i realizacje tematycznych spotkań z przedstawicielami z branży realizowane przez przedstawicieli przedsiębiorstw (3 spotkania/kier. GiG ; 3 spotkania/kier. ZiIP). Spotkania mają na celu przedstawienie specyfiki oraz zakresu działalności wiodących firm krajowych i zagranicznych oraz wymagania stawiane przyszłym absolwentom kierunków GiG i ZiIP.

Konkurs sesji promocyjnych studentów dla pracodawców, wykładowców i studentów (III sesje tematyczne) ma na celu autoprezentację studentów w zakresie umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów badawczych oraz umiejętności miękkich w zakresie autoprezentacji. Oceny wystąpień publicznych dokonywać będzie jury w skład, którego wejdę przedstawiciele pracodawców, wykładowcy oraz studenci. Konkurs będzie miał charakter otwarty, w którym będą mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

W ramach nagród dla laureatów sesji (miejsca I-III) przewiduje się szkolenia z zakresu:

  1. dla kierunku ZiIP:
    • 3 x szkolenie z zarządzania projektem metodą PRINCE2 (różnicowany zakres/poziom szkolenia dla kolejno I, II i III miejsca).
  2. dla kierunku GIG (szkolenia do wyboru, przy czym pierwszeństwo wyboru ma laureat miejsca I następnie kolejno laureaci miejsca II i III):
    • 2 x szkolenie z języka obcego w wymiarze min. 48 godzin lekcyjnych (język i poziom określi laureat),
    • 2 x szkolenie z grafiki komputerowej w wymiarze min. 30 godzin lekcyjnych (AutoCAD 2D, AutoCAD 3D itp., poziom określi laureat),
    • 2x kurs specjalistyczny zależny od specjalizacji laureata np. projektowanie odmetanowania górotworu wykraczający poza dydaktykę podstawową uczelni (typ szkolenia określi laureat i przedstawi do zaopiniowania koordynatorowi kierunkowemu).

Zróżnicowanie szkoleń wynika z różnego charakteru obu kierunków i ich zapotrzebowania. Uczestnicy którzy ukończą szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego