Zadanie 6 – ZiIP

Nabycie i wzrost kompetencji zawodowych i interpersonalnych studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – szkolenia i warsztaty.

Szkolenia interpersonalne

Zadanie obejmuje organizacje i realizację szkolenia 1-dniowego (8h) z zakresu radzenia sobie ze stresem (4 grupy po 10 osób) oraz szkolenia 2-dniowego(2 x 8 h) z zakresu komunikacji, współpracy w grupach i budowania zespołu (4 grupy po 10 osób).

Szkolenia te mają na celu rozwój kompetencji interpersonalnych studentów kierunku GiG, które mają bardzo duże znaczenie w realizacji pracy zawodowej.

Szkolenia zawodowe

Szkolenie z zakresu oprogramowania Vorne XL 800. System Vorne XL 800 to oprogramowanie służące do monitorowania wskaźników wykorzystania linii produkcyjnej i maszyn pod kątem ich dostępności, wydajności i jakości. System Vorne XL 800 pozwala na analizę problemów związanych z: pomiarem czasu eksploatacji, rejestracją czasów trwania awarii, oczekiwaniami, pomiarem wydajności pracy oraz przyczynami wystąpienia mikro przestojów, pojawieniem się defektów. Szkolenie obejmować będzie 2 grupy po 15 osób, każda grupa zrealizuje program 16 godzin. Program szkolenia obejmować będzie: analizę wskaźników OEE, gromadzenie danych, sposób rejestracji danych, określenie taktu. Realizacja szkolenia wymaga zakupu pakietu licencji co wynika z braku instytucji realizujących grupowe szkolenia na terenie Polski. Szkolenie będzie przeprowadzane przez specjalistę z danego zakresu. Realizacja szkolenia pozwoli na pozyskanie przez studentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od przyszłych kandydatów – kompetencje analityczne w środowisku nowych technologii : rozwiązywanie problemów oraz posługiwanie się programami komputerowymi charakterystycznymi dla danego środowiska pracy. Zapotrzebowanie na szkolenie z zakresu systemu Vorne XL 800 wskazane zostało przez przedsiębiorców jako potencjalnych przyszłych pracodawców. Uczestnicy którzy ukończą szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Szkolenie z zakresu oprogramowania MES Wonderware. System MES (Manufacturing Execution System) Wonderware jest wiodącym na świecie rozwiązaniem z zakresu zintegrowanych systemów do zarządzania produkcją. System pozwala na usprawnienie zarządzania magazynami i liniami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym, skrócenie czasu realizacji zamówienia, redukcję czasu wprowadzania nowych produktów na rynek oraz poprawę przewidywalności realizacji zleceń. Szkolenie obejmować będzie 1 grupę 15 osobową która zrealizuje szkolenie w wymiarze 40 godzin. Program szkolenia obejmować będzie: modelowanie procesów produkcji (marszruty, operacje), modelowanie jednostek produkcyjnych, modelowanie procesu produkcyjnego, operacji, definiowanie zleceń produkcyjnych, śledzenie przepływu materiałów, konfiguracja i zarządzanie systemem raportowania. Realizacja szkolenia wymaga zakupu pakietu licencji co wynika z braku instytucji realizujących kompleksowe grupowe szkolenia. Szkolenie będzie przeprowadzane przez specjalistę z danego zakresu. Realizacja szkolenia pozwoli na pozyskanie przez studentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od przyszłych kandydatów – kompetencje analityczne w środowisku nowych technologii: rozwiązywanie problemów oraz posługiwanie się programami komputerowymi charakterystycznymi dla danego środowiska pracy. Zapotrzebowanie na szkolenie z zakresu systemu MES Wonderware wskazane zostało przez przedsiębiorców jako potencjalnych przyszłych pracodawców. Uczestnicy którzy ukończą szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości „Kreatywne rozwiązywanie problemów” (1 spotkanie 4h). Zakres tematyczny szkolenia wykracza poza dydaktykę podstawową uczelni. Program szkolenia: Kreatywne rozwiązywanie problemów (np. metoda kapeluszy Edwarda de Bono, strategie twórczego myślenia).


Szkolenia

Szkolenie z zakresu systemu Vorne XL 800

Wnioski tj. deklaracja uczestnictwa i karta przebiegu studiów (wydruk z Wirtualnego Dziekanatu) proszę składać wyłącznie drogą e-mail do 3.05.2015 do godz. 24.00 na adres pkns@agh.edu.pl. W tytule wiadomości proszę zamieścić: Imię Nazwisko, Szkolenie z zakresu systemu Vorne'a; załączane pliki proszę nazwać analogicznie. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w dniu 4.05.15 do godz. 12.00.

Regulamin szkolenia z zakresu oprogramowania Vorne XL 800
Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu z zakresu oprogramowania Vorne XL 800

Program szkolenia

1 grupa - 1-szy dzień - data 05.05
2 grupa - 1-szy dzień - data 07.05

1 grupa - 2-gi dzień - do potwierdzenia, najprawdopodobniej 12.05
2 grupa - 2-gi dzień - do potwierdzenia, najprawdopodobniej 14.05


Dzień 1:
8.00 - 8.30Wstęp do LM (czas trwania: 0,5 godz.)
8.30 - 9.00Etapy wdrożenia LM (czas trwania: 0,5 godz.), 12 etapów wdrożenia Lean
9.00 - 10.00

Straty i ich eliminacja (czas trwania: 1 godz.), 7 strat Lean, 3xM - Muda, Muri, Mura, narzędzia do eliminacji strat stosowane w firmach
10.00 - 13.30

Symulacja procesu montażowego, (czas trwania: 3 godz.) Push, pull. Przerwy – 2 x 10 min ( w trakcie symulacji) + 2 x 5 min kawowe
13.30 - 14.30Narzędzia LM: Push-Pull, , Kanban, , JIT, VSM (czas trwania: 1 godz.)
14.30 - 16.00SMED (czas trwania: 1,5 godz.) Symulacja przezbrojenia z wykorzystaniem rzeczywistego urządzenia


Dzień 2
8:00 – 8:15Rozpoczęcie szkolenia, przedstawienie siebie, opowiedzenie czym się zajmuję, przedstawienie planu szkolenia, zapoznanie się z uczestnikami szkolenia
8:15 – 9:00Wprowadzenie teoretyczne do szkolenia, omówienie podstaw związanych z doskonaleniem produkcji, przedstawienie domu TPS (w tym narzędzi stosowanych przez TPS z naciskiem na te narzędzia, które będą stosowane podczas szkolenia). Omówienie podziału systemu doskonalenia na identyfikację marnotrawstwa oraz analizę strat na stanowiskach roboczych.
9:00 – 11:30

Ćwiczenie 1: analiza niezawodności i efektywnego wykorzystania maszyn i urządzeń według TPM. Kalkulacja wskaźników niezawodności, w tym MTBR, R(t) oraz efektywności takie jak OEE, TEEP i strat finansowych.
11:30 –11:45Przerwa
11:45 – 13:30

Gra symulacyjna: montaż klocków na linii montażowej, najpierw tylko montaż bez pomiaru prędkości linii pod przyjęte założenie wyprodukowania danej liczby sztuk w ciągu 15 minut, potem montaż pod nadzorem tablicy andon. Konfiguracja kluczowych ustawień tablicy do celów symulacji (wspólne definiowanie przyczyn przestojów nieplanowanych, przezbrojeń, wyłączenia linii z produkcji – tzw. przerw komercyjnych, definiowanie wyrobów, idealnego czasu cyklu, czasu taktu, progów spowolnień i mikroprzestojów). Montaż klocków przy ustalonych trzech prędkościach linii montażowej. Analiza danych i informacji przetworzonych przez tablicę.
13:30 – 14:00Przerwa obiadowa.
14:00 – 14:30Omówienie możliwości poprawy stanu obecnego na linii montażu klocków (w tym zastosowanie technik standaryzacji pracy - karty instrukcji standaryzowanych, dostaw komponentów na czas: kurs mleczarza z zastosowaniem kanban, opracowanie standardów przepływu jednej sztuki one-piece-flow czyli projekt linii synchronicznej, 5S na stanowisku tj. projekt układu części i pojemników na stanowiskach roboczych).
14:30 – 16:00

Wdrożenie propozycji usprawnień, sprawdzenie efektu wdrożonych rozwiązań na przebieg montażu na linii – analiza wyników otrzymanych w tablicy andon.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego