Zadanie 1 – GiG

Rozwijanie kompetencji zawodowych i interpersonalnych studentów kierunku Górnictwo i Geologia – staże zawodowe w górniczych zakładach pracy.

Zadanie obejmuje realizację krajowych 3-miesięcznych odpłatnych staży zawodowych dla 30 studentów kierunku GiG w III semestrze studiów 2 stopnia w miesiącach VI-IX 2015 w wymiarze 168 h/mies.

Na etapie przygotowania do stażu program będzie dostępny w formie spisanego dokumentu; miejsce pracy stażysty będzie odpowiednio przygotowane, program będzie zakomunikowany stażyście i pracodawcy. Zawarta zostanie trójstronna umowa (AGH, Stażysta, pracodawca). Na zakończenie programu stażysta otrzyma pisemne potwierdzenie jego realizacji opisane językiem efektów kształcenia. Stażysta podlegać będzie opiece opiekuna stażu oddelegowanego przez pracodawcę oraz opiece koordynatora kierunkowego na AGH. Opieka nad stażystą u pracodawcy będzie realizowana w formie mentoringu tzn. takiej relacji między opiekunem a stażystą, która będzie zorientowana na inspirowanie, odkrywanie i rozwijanie potencjału stażysty.

Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych na staż

Dokumenty

Regulamin staży zawodowych dla studentów kierunku Górnictwo i Geoleogia
Załącznik 1 – Wniosek uczestnictwa w stażu zawodowym
Załącznik 2 – Oświadczenie o zatrudnieniu
List intencyjny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego