Zadanie 2 – ZiIP

Rozwijanie kompetencji zawodowych i interpersonalnych studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – staże zawodowe w zakładach pracy.

Zadanie obejmuje:

 1. realizację krajowych 3-miesięcznych wakacyjnych odpłatnych staży zawodowych 16 studentów kierunku ZiIP w III semestrze studiów 2 stopnia w miesiącach VI-IX 2015 w wymiarze 168 h/miesiąc,
 2. realizację krajowych 3-miesięcznych śródrocznych odpłatnych staży zawodowych 16 studentów kierunku ZiIP w II i III semestrze studiów 2 stopnia w miesiącach XI.2014-I.2015 oraz III.2015-V.2015 w wymiarze 64 h/miesiąc.

Na etapie przygotowania do stażu program będzie dostępny w formie spisanego dokumentu; miejsce pracy stażysty będzie odpowiednio przygotowane, program będzie zakomunikowany stażyście i pracodawcy. Zawarta zostanie trójstronna umowa (AGH, Stażysta, pracodawca). Na zakończenie programu stażysta otrzyma pisemne potwierdzenie jego realizacji opisane językiem efektów kształcenia. Stażysta podlegać będzie opiece opiekuna stażu oddelegowanego przez pracodawcę oraz opiece koordynatora kierunkowego na AGH. Opieka nad stażystą u pracodawcy będzie realizowana w formie mentoringu tzn. takiej relacji między opiekunem a stażystą, która będzie zorientowana na inspirowanie, odkrywanie i rozwijanie potencjału stażysty.


Śródroczne staże zawodowe

Dokumenty

Regulamin śródrocznych staży zawodowych dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Załącznik 1 – Wniosek uczestnictwa w stażu zawodowym
Załącznik 2 – Oświadczenie o zatrudnieniu

Wakacyjne staże zawodowe

Dokumenty

Regulamin wakacyjnych staży zawodowych dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Załącznik 1 – Wniosek uczestnictwa w stażu zawodowym

Lista firm, które zadeklarowały chęć uczestniczenia w programie stażowym:
 • Amex Stationery Sp. z o.o. Kraków - 4 osoby
 • Automotive Suppliers s.c. Warszawa - 2 osoby
 • Elgór+Hansen S.A. Chorzów - 3 osoby (1 osoba wysokie umiejętności w zakresie statystyki, 1 osoba umiejętności w zakresie zarządzania procesami)
 • LW Bogdanka S.A. Puchaczów- 5 osób
 • Memoboards Sp z o.o. Kraków - 2 osoby
 • Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. Sandomierz - 4 osoby (biegła znajomość języka angielskiego, 2 osoby z zamiłowaniem do księgowania)
 • SAS Institute Polska Sp. z o.o. Warszawa - 3 osoby (1 osoba umiejętności marketingowe, 1 osoba do Działu Szkoleń, 1 osoba do Działu Współpracy z Sektorem Akademickim)
 • Nidec Motors and Actuators Sp. z o.o. Niepołomice - 2 osoby
 • Tesco Polska Sp z o.o. – dodatkowe informacje znane będą w późniejszym terminie
 • MAN Trucks Sp. z o.o.
Lista firm i wymagań może ulec rozszerzeniu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego